Pojištění zavazadel a odpovědnosti za škodu

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel pomáhá minimalizovat škody způsobené ztrátou, krádeží, nebo poškozením zavazadel. Pojištění zavazadel se vzhatuje na věci osobní potřeby a v případě pracovní cesty také na věci náležející zaměstnavateli (toto neplatí u všech pojišťoven). K věcem osobní potřeby řadíme to, co se obvykle bere na dovolenou nebo zahraniční cestu – oblečení, toaletní potřeby, hodinky, kamera... Pojištění se vztahuje také na věci, které jsme si v zahraničí pořídili. V případě pracovní cesty se jedná o věci, které si klient vzal sebou a používá je k výkonu práce – osobní počítač, mobilní telefon atd. Věci, které jsou pojištěny, jak i ty, které jsou z pojištění vyloučeny, jsou detailně vyjmenovány v pojistných podmínkách pojišťovny. Z pojištění jsou vyloučeny např. peníze v hotovosti, kreditní karty, šperky, letenky atd.

Pojistné záleží na věku pojištěného a také na tom, zda se jedná o cestu turistickou nebo pracovní. Částka pojistného na osobu a na den se pohybuje v řádech několika korun (nejčastěji 5- 10 korun). Pojistné plnění nám samozřejmě neuhradí celou hodnotu pojištěných zavazadel, ale je vždy omezeno horní hranicí. Nárok na pojistné plnění vzniká odcizením, zničením, nebo poškozením vašich zavazadel (musí k tomu však dojít v důsledků pojistných nebezpečí specifikovaných v pojistné smlouvě). Pokud například dojde k odcizení vašich zavazadel, musíte pojišťovně prokázat, že zavazadla byla v době vzniku pojistné události v uzamčeném prostoru nebo v uzamčeném zavazadlovém prostoru dopravního prostředku (ten musí být řádně uzamčen a zavazadla nesměla být z venku viditelná). Pokud nebudou tyto a další podmínky splněny, pojišťovna odmítne vyplatit pojistné plnění.

Pojištění odpovědnosti za škodu v rámci cestovního pojištění

Toto připojištění si je velmi podobné s klasickým pojištěním odpovědnosti za škodu s tím rozdílem, že kryje případnou škodu způsobenou klientem v zahraničí. Pokud klient v zahraničí způsobí jiným osobám škody na životě či zdraví, nebo škody na majetku, zaplatí pojišťovna místo něj finanční náhrady takových škod. V případě, že poškozené osoby budou uplatňovat neoprávněné nároky na náhradu škody, pojišťovna svému klientovi zajistí také právní ochranu. Pojišťovna může také zaplatit náklady spojené se soudním řízením, které se vztahuje na určení výše náhrady za škody. Na toto připojištění, jako i na ty ostatní se vztahují výluky, proto je třeba pečlivě prostudovat konkrétní smluvní podmínky ve smlouvě.